top of page
Luistimetmuokattu.jpg

Eduskuntaan

2023

10 TEESIÄ TULEVAAN

Lue lisää kampanjasta

TEEMAT

Kampanjan

Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella? Mihin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota?

 

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään tammikuussa 2022. Aluevaaleissa kyse on ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista, kansantaloudesta ja turvallisuudesta. Hyvinvointialueiden astuessa voimaan ja aluevaltuustojen aloittaessa työnsä haluan olla varmistamassa, että varsinaissuomalaisten sote-palvelut järjestetään mahdollisimman laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Ihmiset jonoista hoitoon hyödyntämällä sähköisiä palveluita sekä yritysten ja kolmannen sektorin osaamista

Hyvinvointialueiden muodostuessa ja toiminnan alkaessa tulee pitää keskiössä ajatus, miksi sote-uudistusta on aikanaan edes lähdetty valmistelemaan. Ihmiset halutaan jonoista hoitoon ja hoidon on oltava yhdenvertaista, laadukasta ja saavutettavaa kaikille. 

Hoitojonojen lyhentäminen ja hoitoon pääsyn sujuvoituminen on mahdollista, kun tuottajina toimivat laajasti yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat julkisten palveluntuottajien rinnalla sekä palveluntuotannossa hyödynnetään jatkuvasti kehittyviä sähköisiä työkaluja. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tulee ottaa käyttöön etävastaanotot ja palvelusetelit. Asiakkaan aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee vaalia. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on myös nostettava toiminnan keskiöön ja sen hyödyt on tunnistettava, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden hoitoketjut ovat sujuvia ja tarkoituksenmukaisia.

Image by Hush Naidoo Jade Photography

Jonoista

hoitoon

Opiskelijoiden terveyspalvelut kuntoon turvaamalla YTHS:n resurssit

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat nykyisin kaikki korkeakouluopiskelijat, niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen opiskelijat. YTHS:n laajentumisen myötä palvelut ovat olleet opiskelijoille kiven alla ja hoitojonot YTHS:lle ovat todella pitkiä. Palvelut eivät ole saavutettavia ja esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin on voinut joutua odottamaan apua useita viikkoja. On kestämätöntä, että apuun hakeutunut opiskelija ei saa apua terveysongelmiinsa. Sote-uudistuksessa YTHS tulee huomioida merkittävänä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana ja sen tulisi jatkaa hyvää työtään nykymuodossaan. Resurssit, joita YTHS:lle ohjautuvat, muodostuvat suurimmaksi osin Kansaneläkelaitoksen maksamalla korvauksella. Nämä resurssit eivät saa heiketä sote-uudistuksen myötä, vaan päinvastoin resursseja on ohjattava jopa enenevissä määrin lisääntyvään palveluntarpeeseen.

Turvataan YTHS:n 

resutssit

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa toiminnan keskiöön

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä pois kunnilta hyvinvointialueille on mahdollista, että kuntien halukkuus ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämiseen heikkenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuitenkin paras keino hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Jokaisen varsinaissuomalaisen kunnan tulee jatkossakin panostaa liikuntaan ja kulttuuriin terveyden edistämisen palveluina. Liikunnan merkittävää roolia sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa ei myöskään voida sivuuttaa. Kuntien mahdollisuudet esimerkiksi urheiluseurojen ja yhdistysten tukemiseen ovat säilyttävä ennallaan sote-uudistuksessa. 

Urheilu.jpg

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen

Mielenterveysongelmia ei voida sivuuttaa ja terapiatakuu on toteutettava

Image by Anthony Tran

Mielenterveys ja

terapiatakuu

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet koronapandemian aikana merkittävästi. Ongelmat ja haasteet ovat lisääntyneet väestöä läpileikkaavasti ja jaksaminen on koetuksella, erityisesti nuorilla. Tällä hetkellä voidaan puhua jopa jo mielenterveyskriisistä. Mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden kohentamiseksi tarvitaan resursseja sekä konkreettisia parannustoimia. Ihmiset täytyy saada jonoista hoitoon ja terapiavastaanotoille. Mielenterveyskriisi tarvitsee toteutuvan terapiatakuun. Jos terapiatakuu ei toteudu valtakunnallisesti, niin ainakin Varsinais-Suomen uuden hyvinvointialueen tulee toteuttaa terapiatakuu. 
Terapiatakuun myötä perustasolle tuodaan nopeat, kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla olevat palvelut.  Terapiatakuulla varmistetaan, että mielenterveyspalveluita on yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa, eikä saatavuus vaihtele esimerkiksi kunnittain tai ikäryhmittäin. 

Vastuullinen taloudenpito on hyvinvointialueiden elinehto – Ei maakuntaverolle!

Vastuullisesta taloudenpidosta tulee huolehtia hyvinvointialueilla, jotta veronkorotuksilta voidaan välttyä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee rakentaa niin, että resurssit ohjautuvat palveluihin ja ihmisten hoitamiseen hallinnollisten himmeleiden sijaan.

Kokonaisveroaste Suomessa on jo yksi OECD-maiden korkeampia. Maakuntaveron käyttöönotto vain lisäisi painetta kokonaisveroasteen korottamiselle. Työn verotus on jo nyt Suomessa hyvin korkeaa ja näin ollen paine sen kiristymiselle entisestään kasvaisi maakuntaveron myötä. Työntekemisen tulee olla aina kannattavaa, mitä veronkorotukset eivät tue.

Image by Michael Longmire

Vastuullinen

taloudenpito

bottom of page